Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie (VEKI 2022) - tijdelijk gesloten

Het doel van de nieuwe subsidieregeling is het ondersteunen van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen die actief zijn in de industriesector en die daarmee bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in Nederland. Daarbij gaat het zowel om apparaten, systemen en technieken die een terugverdientijd hebben van meer dan vijf jaar (zonder subsidie mee te rekenen) en waarvan de werking al minimaal drie keer eerder in Nederland gedemonstreerd is. 

Subsidiabele activiteiten VEKI

Subsidie wordt verstrekt in de vorm van investeringssteun en kan enkel worden verstrekt aan de onderneming die met zijn eigen activiteiten een milieuvoordeel realiseert tijdens de looptijd van het project. Het subsidieproject heeft betrekking op investeringen in materiële en eventueel immateriële activa. Leaseconstructies zijn mogelijk indien het een financial lease constructie betreft. 

Voor subsidie komen in aanmerking investeringsprojecten die betrekking hebben op:

 • Investeringen ten behoeve van energie-efficiëntie 
 • Investeringen ten behoeve van recycling en hergebruik van afval 
 • Investeringen ten behoeve van lokale infrastructuur 
 • Investeringen ten aanzien van overige CO2-reducerende maatregelen

Belangrijkste voorwaarden

 • De subsidieaanvrager dient tevens de investeerder te zijn die eigenaar is en blijft van de investering.
 • Bedrijven die subsidie kunnen ontvangen via deze regeling dienen te behoren tot de volgende hoofdgroepen: industrie, distributie van elektriciteit, aardgas, stroom en gekoelde lucht en verwerkers van afval en afvalwater.
 • Het project moet CO2-verlaging opleveren. En passen in de themabeschrijving van de regeling. Onder CO2 verstaan we ook CO₂-equivalent.
 • Onder CO₂-equivalent verstaan we de hoeveelheid CH4, N₂O, HFK’s, PFK’s en SF6, die overeenkomstig de vastgestelde factoren in de regeling hetzelfde broeikaseffect oplevert als een massaeenheid CO₂.
 • De investering moet zich bewezen hebben in 3 of meer vergelijkbare projecten in de Nederlandse industrie. Of in een project waarvan op grond van de DEI+ al een subsidieaanvraag ingediend kan worden.
 • Het project moet u binnen een periode van 3 jaar uitvoeren na de start van de activiteiten.
 • De terugverdientijd van de investering zou zonder subsidie meer dan 5 jaar zijn.
 • U mag niet starten met het project of hiervoor verplichtingen aangaan, voordat u de subsidieaanvraag indient.
 • De te verlenen subsidie is € 125.000 of meer.

Energiesubsidie Nederland kan vooraf toetsen of uw organisatie en project voldoet aan de voorwaarden van de VEKI.

Budget & bijdrage VEKI

Het beschikbare VEKI-budget bedroeg € 82 miljoen. 

Het subsidiepercentage is 30% tot 70% van de subsidiabele kosten (afhankelijk van het investeringstype) met een maximum subsidiebedrag van € 3 miljoen.

VEKI tijdelijk gesloten

De VEKI subsidieregeling was opengesteld van 1 september 2020 t/m 14 december 2021. Momenteel is de regeling tijdelijk gesloten

Subsidieaanvraag voorbereiden?

Behoort uw bedrijf tot de doelgroep van de subsidieregeling en wilt u onderzoeken of de geplande klimaatinvestering subsidiabel is? Neem dan contact met ons op voor een subsidiescan, of vul het onderstaande contactformulier in.

Ook voor overige klimaatinvesteringen kan subsidie worden verstrekt via andere energiesubsidies. Lees er meer over op onze website.

Energiesubsidie Nederland
Verduurzamen mét subsidie
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn