Subsidienieuws Energiesubsidie Nederland


Terug naar overzicht

20-01-2023

Wijzigingen Energielijst 2023

De Energielijst 2023 is gepubliceerd. Op de lijst staan de bedrijfsmiddelen vermeld die in aanmerking komen voor de Energie-Investeringsaftrek (EIA). Energiesubsidie Nederland zet de belangrijkste wijzigingen op rij.

Wijzigingen categorie Gebouwde Omgeving
De fors hogere energieprijzen leiden voor opties in het hoofdstuk Gebouwde Omgeving in sommige gevallen tot een substantiële verkorting van de terugverdientijden. Om deze reden zijn een paar investeringsopties op de Energielijst voor 2023 niet langer opgenomen. Het gaat om investeringen in het direct gasgestookte stralingspaneel, het verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen, warmtewerende coating, het besparingssysteem voor verlichting en het LED-verlichtingssysteem.

Er is verder een nieuwe subcategorie toegevoegd voor lucht/water warmtepompen met een vermogen > 70kW, waarvoor een andere rendementseis van toepassing is. Daarnaast is er een aantal varianten van warmtepompen verwijderd, omdat deze weinig werden gemeld. Om energieverlies in gebouwen als gevolg van tochtkieren te beperken is bij toepassing van isolatie of HR-glas de investeringsoptie kierafdichting toegevoegd. Bij toepassing van kierafdichting mogen ook de kosten van een zogenoemde blowerdoortest, die de luchtdoorlatendheid van een gebouw meet, worden gemeld.

Wijzigingen categorie Processen
Ook in het hoofdstuk Processen is de invloed van de hogere energieprijzen voelbaar aangezien ook bij deze investeringen de terugverdientijd fors lager is dan in eerdere jaren. Om die reden zijn de volgende investeringsopties verwijderd: de pulsed electric field installatie, de transportleiding voor levering van gasvormig CO2 aan glastuinbouwbedrijven, de energiezuinige koeling van serverruimten, de gevelschermen in tuinbouwkassen, de buitenschermen op tuinbouwkassen, en energiebesparing in repeterende batchprocessen.

Klimaatcomputers, toegepast in de glastuinbouw, zijn inmiddels gangbaar geworden waardoor ondersteuning via de EIA niet langer nodig is. Om het energiegebruik van koelinstallaties verder te verbeteren is voor installaties met een koelvermogen ≥ 100 kW het toepassen van warmteterugwinning verplicht gesteld. Verder is bij koelinstallaties voor supermarkten naast de warmteterugwinning ook het toepassen van minimaal één parallelcompressor verplicht gesteld. Hiermee wordt aangesloten bij de technische ontwikkelingen in de markt.

Wijzigingen categorie Transportmiddelen
Om de overstap naar elektrische toepassingen in de transportwereld verder te ondersteunen, is een omschrijving opgenomen voor elektrische transportkoeling.

Wijzigingen categorie Duurzame energie
In lijn met het beleid om de inzet van houtige biomassa voor laagwaardige energietoepassing af te bouwen en het bevorderen van de circulariteit van afvalstromen, is de stimulering van warmtelevering door afvalverwerkingsinstallaties en biomassacentrales door de EIA beëindigd.

Wijzigingen categorie Energiebalancering
Om de benutting van restwarmte verder te stimuleren, is een omschrijving opgenomen voor de tijdelijke opslag van restwarmte, zodat deze warmte op een later moment nuttig kan worden ingezet.

Wijzigingen categorie Energietransitie en CO2-emissiereductie
De omschrijving voor warmte- en koudenetten is verwijderd, omdat voor deze techniek andere vormen van ondersteuning bestaan of momenteel worden ontwikkeld. De investeringsoptie CO2-afvang voor permanente opslag is verwijderd, omdat voor deze techniek al voldoende ondersteuning vanuit het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) mogelijk is.Terug naar overzicht
Energiesubsidie Nederland
Verduurzamen mét subsidie
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn