Subsidie advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb (SVM)

Het doel van de subsidieregeling Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb (SVM) is het ondersteunen van mkb-ondernemingen door laagdrempelig inzicht te bieden in het potentieel van maatregelen gericht op energiebesparing of CO2-reductie  en de ondernemer te helpen om concrete maatregelen te treffen.

In aanmerking komen Nederlandse mkb-ondernemingen met rechtspersoonlijkheid en natuurlijke personen die bijvoorbeeld een onderneming in stand houden (zoals een eenmanszaak) en die beschikken over een bedrijfspand met een gasverbruik van minder dan 25.000 Nm3 per jaar én elektriciteitsverbruik minder dan 50.000 kWh per jaar (bedrijven die vallen onder de categorie kleingebruikers conform het Activiteitenbesluit milieubeheer). Zowel eigenaar-gebruikers als huurders van een pand dat zij bedrijfsmatig gebruiken komen in aanmerking. Met pand wordt hier ook een deel van een pand bedoeld, indien een onderneming slechts een deel in eigendom heeft of huurt.

Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • De gemaakte kosten voor het advies van een energieadviseur, opgesteld na 2 augustus 2021, over verduurzamingsmaatregelen voor het bedrijfspand of voor de bedrijfsvoering van die mkb-onderneming, indien het advies aan de mkb-onderneming is opgesteld vóór het in opdracht geven van de verduurzamingsmaatregelen;
  • Subsidie voor de gemaakte kosten voor de ondersteuning door een energieadviseur of energieregisseur (een subsidieadviseur valt hier ook onder) bij het uitvoeren van één of meer verduurzamingsmaatregelen welke volgen uit het advies.

Overige subsidievoorwaarden

Voor de subsidieregeling Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb (SVM) gelden de volgende voorwaarden:

  • energieadviseur: onderneming die bedrijfsmatig onderzoek doet naar en adviseert over mogelijke door een mkb-onderneming te nemen verduurzamingsmaatregelen en die niet werkzaam is bij die mkb-onderneming;
  • energieregisseur: onderneming die bedrijfsmatig ondersteunt bij de door een mkb-onderneming te nemen verduurzamingsmaatregelen en die niet werkzaam is bij die mkb-onderneming;
  • mkb-onderneming: onderneming naar Nederlands recht met maximaal 250 fte’s in dienst en een jaaromzet van maximaal € 50.000.000, die minstens één bedrijfspand bezit of huurt;
  • verduurzamingsmaatregel: maatregel die aantoonbaar direct leidt tot energiebesparing of een reductie van CO2-uitstoot, niet zijnde een gedragsmaatregel.
  • Een mkb-onderneming die voor één bedrijfspand beide subsidies wil aanvragen (uitvoering energieadvies en ondersteuning bij uitvoering van maatregelen) doet dat in één aanvraag.
  • De subsidies worden alleen uitgekeerd wanneer de mkb-onderneming aantoont minstens één maatregel uit het energieadvies te zullen uitvoeren of te hebben uitgevoerd, binnen twee jaar na de datum van opstellen van dat advies.
  • De mkb-onderneming is verplicht de in het kader van de subsidieverlening gevoerde administratie te bewaren tot tien belastingjaren na de datum van de beschikking tot subsidievaststelling.
  • Een subsidie als bedoeld in deze regeling kan staatssteun bevatten en gerechtvaardigd worden door de algemene de-minimisverordening.

Maximale subsidiebijdrage

De subsidie voor het energieadvies bedraagt 80% van de gemaakte kosten met een minimumbedrag van € 400 en tot een maximumbedrag van € 750.

De subsidie voor de ondersteuning bij de uitvoering van maatregelen bedraagt 80% van de gemaakte kosten, met dien verstande dat het totaalbedrag van de subsidie of de som van de bedragen van de subsidies niet hoger is dan € 2500. De maximale subsidie via deze regeling bedraagt derhalve € 2500.

Aanvraagtijdvak 2023

De SVM subsidieregeling is momenteel gesloten in verband met een evaluatie en herziening. In het voorjaar van 2023 kan de SVM weer worden aangevraagd. Meer informatie over het aanvraagtijdvak volgt zodra er meer bekend is.

Voor de uitvoering van concrete maatregelen (investeringen) bestaan andere energiesubsidies die na afronding van dit subsidietraject kunnen worden benut.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Neem contact met ons op voor meer informatie en ondersteuning bij het aanvragen van de subsidie Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb (SVM) én andere energiesubsidies.

Energiesubsidie Nederland
Verduurzamen mét subsidie
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn